NPGZ

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg is een plaats van overleg voor negentien zorgaanbieders en clientondersteunings-organisaties met voorzieningen in de provincies Groningen en Drenthe.

De deelnemers aan het platform bieden elk vanuit de eigen kleur en expertise ondersteuning op het gebied van opvoeding, wonen, werken, dagbesteding, behandeling en vrijetijdsbesteding aan mensen met een beperking.

Ketenzorgprojecten

Het NPGZ initieeert en participeert in een aantal ketenzorgprojecten.
› Overzicht ketenzorgprojectenZorgaanbieders

Bij het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg zijn negentien organisaties aangesloten die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking.

Kinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden met een blijvende beperking van verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of psychische aard. Vaak is sprake van een combinatie zodat men spreekt van een meervoudige beperking. 
  

NPGZ en gemeenten

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) is overleg- en gesprekspartner voor gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor inwoners met een beperking.

Gemeenten hebben te maken met decentralisaties vanuit het rijk op het gebied van de AWBZ, Participatie (werk & inkomen) en de Jeugdzorg. 

Instellingen en gemeenten staan voor eenzelfde opgave: binnen de kaders van de Wmo een sluitend, effectief en betaalbaar ondersteuningsaanbod ontwikkelen voor mensen met een beperking.


ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN
NPGZ. Overleg en samenwerking van zorgaanbieders voor mensen in de provincies Groningen en Drenthe.