NPGZ

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg is een bestuurlijk overleg op strategisch niveau, organisatie-overstijgend, dat een goed antwoord op vraagstellingen in de zorg in het noorden wil bieden.

De deelnemers aan het platform bieden elk vanuit de eigen kleur en expertise ondersteuning op het gebied van opvoeding, wonen, werken, dagbesteding, behandeling en vrijetijdsbesteding aan mensen met een beperking.

Ketenzorgprojecten en/of netwerken

Het NPGZ heeft in het verleden een aantal ketenzorgprojecten en/of netwerken geïnitieerd. Lees verder om te weten welke initiatieven momenteel nog actueel zijn.
› Overzicht ketenzorgprojecten


 

Zorgaanbieders

Bij het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg zijn meer dan 20 organisaties aangesloten die in de drie noordelijke provincies zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Deze zorgaanbieders voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zorg. 

De leden van het platform leveren een bijdrage aan ondersteuning bij het vervullen van de gewenste rollen in de samenleving van mensen met een beperking. Zij stellen de zorgvrager centraal en willen, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid, samenwerken aan de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.  
  
 

NPGZ en gemeenten

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) is overleg- en gesprekspartner voor gemeenten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor inwoners met een beperking.

Gemeenten hebben te maken met decentralisaties vanuit het rijk op het gebied van de Wlz, Wmo, Participatie (werk & inkomen) en Jeugdzorg. 

De zorgaanbieders en gemeenten staan voor eenzelfde opgave: binnen de kaders van de Wmo een sluitend, effectief en betaalbaar ondersteuningsaanbod ontwikkelen voor mensen met een beperking.

 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN
NPGZ. Overleg en samenwerking van zorgaanbieders voor mensen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.