Activiteiten

De NPGZ-leden werken onderling samen in verschillende samenstellingen/co-creaties rondom thema's, ketenprojecten en netwerken. Daarnaast heeft het NPGZ, met name rondom de transities naar gemeenten, intensief samengewerkt met gemeenten. Daarnaast zijn er de contacten met het Zorgkantoor.
Naast deze betrokkenheid initieert en organiseert het Platform jaarlijks haar NPGZ-lezing en sind 2016 de jaarlijks NPGZ-stimuleringsprijs.
Het NPGZ was eerder bekend onder de naam Platform Gehandicaptenzorg Groningen (PGZG). Met de toetreding van de zorgaanbieders uit de Vereniging Gehandicaptenzorg Drenthe (VGD) in april 2014 is het platform verder gegaan onder de huidige naam NPGZ. Door opheffing van de VGD zijn financiële middelen overgeheveld naar het nieuwe samenwerkingsverband NPGZ. De leden van het NPGZ hebben gemeend deze middelen binnen het platform te verdelen middels het toekennen van een jaarlijkse stimuleringsprijs. 
De jury, bestaande uit vijf leden vanuit diverse geledingen waaronder de clientenvertegenwoordiging, werd op 19 februari 2016 door de waarnemend voorzitter van het NPGZ, mw. Marianne van der Harten, geinstalleerd.

NPGZ Stimeleringsprijs 2019 en NPGZ lezing 2019

' s Heeren Loo wint NPGZ-stimuleringsprijs 2019

Jaarlijks stelt het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) een geldbedrag van €10.000 beschikbaar aan één van de leden van het platform. Het NPGZ beoogt met de prijs een verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een beperking te stimuleren. Dit jaar zonden vijf organisaties een aanvraag in. ’s Heeren Loo werd met het plan voor ‘Onderzoek naar en ontwikkeling van het Diagnostisch Instrument Adaptief gedrag’ de winnaar.
 

Diagnostisch Instrument Adaptief gedrag
Adaptieve vaardigheden zijn vaardigheden om ons praktisch staande te houden in de maatschappij, door bijvoorbeeld zelfzorg of omgaan met geld. Om een verstandelijke beperking te bepalen, worden deze adaptieve vaardigheden net zo belangrijk als bijvoorbeeld het IQ. Bij het bestaande onderzoek dat nodig is om passende zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking, staan vooral de cognitieve vaardigheden centraal. Er bestaan in Nederland geen goede instrumenten om een betrouwbaar beeld van adaptieve vaardigheden te geven van personen met een verstandelijke beperking. Dit kan leiden tot over- en ondervraging, wat gedragsmatige problemen als gevolg kan hebben.

De bestaande instrumenten om adaptieve vaardigheden te onderzoeken moeten worden gemoderniseerd. Onderzoekers van ’s Heeren Loo hebben een voorstel gedaan om het onderzoek naar en de ontwikkeling van een dergelijk nieuw instrument samen met professionals uit te voeren.

Jury hoopt op ‘aanjaageffect’
De jury van de NPGZ-stimuleringsprijs is enthousiast over een instrument dat bijdraagt aan betere beeldvorming. Dit instrument is een basis om te komen tot passende ondersteuning/begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Dit is innovatief. Gezien de gevolgen van over- en ondervraging is met dit handelingsgericht instrument veel te winnen op gebied van verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen binnen ’s Heeren Loo, maar sectorbreed.  De jury hoopt dat de prijs een aanjaageffect heeft voor de ontwikkeling van het instrument.

Eervolle vermeldingen
Voor Vanboeijen en Cosis waren eervolle vermeldingen weggelegd met respectievelijk een Intern Opleidingsplan gericht op meer verbinding tussen theorie en praktijk en de ontwikkeling van een
E-learning voor meer inzicht in de rechten van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.


Annemarie de Bie van Kracht van Beleving schreef en zong twee liedjes over genomineerderen en winnaar

Deel van de tekst van het lied over de winnaar


Iedereen wil verder, en niet enkel maar bestaan
Je wilt het beste uit je leven kunnen halen
Wat wil je en wat kun je en hoe komt dat bij elkaar
En hoe kun je het naar actie toe vertalen

Meten is weten, maar hoe meet je wat je weet?
Wie zegt dat wat je weet genoeg is en waarvoor?
Een meetlat die kan buigen en niet alleen een norm is
Die kan meten wie je bent, daar gaan we voor!


Lees hier de volledige teksten van beide liedjes

NPGZ LEZING 2019

Onze zevende NPGZ-lezing vond plaats bij Paviljoen van de Dame aan het Paterswoldse Meer en werd verzorgd door Illya Soffer, directeur Ieder(in). 
Mevr. Illya Soffer is sinds 2014 directeur van Ieder(in). Ze studeerde politicologie en heeft eerder als campagnestrateeg en verandermanager voor verschillende overheden en maatschappelijke organisaties gewerkt.
De titel van de lezing was "Dienen, dicteren of ...." met de ondertitel 'Hoe leidend is het cliëntperspectief in uw organisatie'.
Aan de hand van vier anekdotes en vijf stellingen nam zij de aanwezigen mee in het cliëntperspectief en de kloof tussen de papieren werkelijkheid van het centraal stellen van de cliënt  en de dagelijkse praktijk. Eén van de stellingen "Je krijgt niet de zorg, die je nodig hebt, maar de zorg die past binnen het aanbod". Niet het startpunt, maar mikpunt van beleid. “The survival of the fitting” .

Over de decentralisaties zegt zij: “Er is een groot gebrek aan expertise en verlies aan deskundigheid ontstaan door de decentralisaties. Veel mensen met een beperking staan nu in de knel.”, aldus Illya Soffer. In haar verhaal deed zij een appél op de aanwezigen om dit geluid breed te laten horen. Ze eindigt haar betoog dan ook niet voor niets met de invulling van ...... in 'Dienen, dicteren en dialoog'

Lees hier haar lezing.

 

Presentatie 'een jaar later' door winnaar 2018

In 2018 won Niels Bloembergen van Reik de stimuleringsprijs met het spel Ontregelt. Hij spel is inmiddels ontwikkeld en het komt binnenkort op de markt. Niels zei hierover: 
"Regels voor cliënten in de zorg! Zijn ze wel altijd nodig? Hebben ze wel altijd een duidelijk doel? En dragen de vele regels wel bij aan een gezond klimaat voor ontwikkeling en zelfontplooiing voor cliënten? Ik denk van niet. Vandaag heb ik (na de hoofdprijs van vorig jaar) Ontregel gepresenteerd tijdens de NPGZ netwerk bijeenkomst. Ontregel is een tool (bordspel) die mbv een aantal slimme vragen systematisch regels beoordeeld op nut en draagvlak. Om vervolgens deze af te schaffen of om te buigen in gedragen afspraken. Te spelen met teams, cliënten, ouders en verwanten. Doel: minder regels, meer gedragen afspraken, meer autonomie, regie en inspraak voor cliënten. En.. veel minder vrijheidsbeperkende maatregelen! Na een meer dan succesvolle (landelijke) pilot is Ontregel bijna af. En wat wordt t gaaf en wat ben ik trots. Alle credits gaan naar Klare Koek de NHL en Hanze studenten en het hele Zorggroep Alliade ontwikkel team. Naast dat t werkt ziet het er ook nog eens fantastisch uit. Ontregel komt in een beperkte oplage van 100 stuks en wordt 25 juli officieel gelanceerd. Volgen of info? Stuur een dm of af en toe spieken op www.ontregel.nu.

Eerdere jaren

NPGZ Stimuleringsprijs 2018

Uniek, maar unaniem oordeel van jury NPGZ-stimuleringsprijs 2018
 
Jaarlijks stelt het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) een geldbedrag beschikbaar aan één van de leden van het platform. Het NPGZ beoogt met de prijs een verbetering van kwaliteit van bestaan in het leven van mensen met een beperking te stimuleren. De jury kwam dit jaar tot een uniek, maar wel unaniem oordeel.  Uit de acht aanmeldingen koos zij één hoofdwinnaar en twee medewinnaars. De prijs werd uitgereikt in het Karmelklooster in Drachten tijdens de jaarlijkse NPGZ-lezing. 


                              
 

Hoofdwinnaar ‘Ontregel!’ van Alliade Zorggroep/Reik
 
‘Ontregel!’ is een bordspel dat ontwikkeld wordt om inzicht te krijgen in de actualiteit van regels op een bepaalde locatie.  Is de regel nog van toepassing, kan hij afgeschaft worden of omgezet worden in een afspraak. Het spel is in te zetten binnen elke doelgroep maar met name bij mensen met een licht verstandelijke beperking wordt een grote meerwaarde verwacht. Ontregel! draagt zo bij aan het verminderen van vrijheidsbeperkende maatregelen, meer regie bij hulpvragers, een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee aan verbetering van kwaliteit van leven. Bij ‘Ontregel!’ vindt u ook een handleiding met handige tips en vragen om tot echte afspraken te komen.
 
Krachtig aan dit project vindt de jury dat een complex vraagstuk, ontregelen, in een speelse, laagdrempelige en toegankelijke werkvorm, bespreekbaar wordt gemaakt. Het onderscheidende van dit project  is het innovatieve karakter en het feit dat het voorstel is ontstaan vanuit een behoefte in de dagelijkse praktijk. Er bestaat geen vergelijkbare en eenvoudige tool.

Medewinnaar Koninklijke Visio: "Implementatie fitnessprogramma".
Het project richt zich op implementatie en evaluatie van een door Visio in 2017 uitgevoerd en aantoonbaar effectief fitnessprogramma ter bevordering van kracht in de bovenbeenspieren van mensen met een visuele en een verstandelijke beperking. De organisatie wil het programma op basis van de evaluatie graag aanpassen en implementeren voor andere cliënten van Visio. Visio zal het programma ook als download aanbieden op de website.
 
De jury is enthousiast over de eerste resultaten op gebied van zelfredzaamheid en fysieke fitheid. De jury is ook positief over de toepasbaarheid van het programma voor andere doelgroepen waarvoor reguliere trainingen voor ontwikkeling van spierkracht niet geschikt zijn. Daarnaast heeft de jury waardering voor de wijze waarop het onderzoek naar de effecten wordt ingezet.

 
Medewinnaar De Noorderbrug: Toegenomen welzijn door virtual reality
Ondanks het optimaal werken aan comfort en welzijn is voor cliënten niet altijd te voorkomen dat bepaalde handelingen minder prettig en soms zelfs pijnlijk zijn. Pijn is een samenspel tussen lichaam, gedrag, emoties en gedachten. Traditioneel heeft pijnbestrijding zijn uitwerking op lichaam en gedrag. Negatieve emoties en gedachten kunnen deze pijn in stand houden. Een manier om emoties en gedachten te beïnvloeden en daardoor pijnlijke behandelingen minder belastend te laten zijn is door mensen te prikkelen met een levensechte ervaring door een VR-bril, waarin zij lijken te zwemmen met dolfijnen. De verwachting is dat pijn zowel op korte als langere termijn zal afnemen en daardoor het welzijn toeneemt.
De jury oordeelt dat aandacht voor welbevinden een belangrijk aspect in zorg- en hulpverlening is. Daarom waardeert zij dit initiatief waarbij de kans op positieve effecten voor een brede doelgroep groot is en in belangrijke mate bijdraagt aan verandering in pijnbeleving (minder pijn ervaren) bij behandelingen die onvermijdbaar zijn.
 
 

Stimuleringsprijs 2017

Voorafgaand aan de NPGZ-lezing heeft de voorzitter van de jury de winnaar van de Stimuleringsprijs 2017 bekend gemaakt. De prijs gaat dit jaar naar De Trans voor hun inzending 'Fitness voor het slikken'. Het betreft een onderzoek naar de haalbaarheid van logopedische behandeling van slikproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking door zogenoemde biofeedback waarbij gebruik wordt gemaakt van slikoefeningen gevisualiseerd via een computerspel. Inzendster, onderzoekster en logopediste Sophia Helmhout gaat zich met de haalbaarheid van het inzetten van deze methode bij bewoners van De Trans in het komende jaar bezighouden. Zie ook het juryrapport en persbericht.

Inmiddels is het rapport van het onderzoek af. U kunt het opvragen bij shelmhout@detrans.nl


Stimuleringsprijs 2016
Op 12 mei 2016 heeft de voorzitter van de jury bekend gemaakt dat het project van Cosis Expertiecentrum Groningen de prijs krijgt toegekend. Het project met de titel 'Een wereld van verschil’ betreft het effect van de inzet van (ondersteunende) communicatiesystemen t.b.v. mensen met een autistische beperking en een verstandelijke beperking. Initiatiefnemers zijn Barbera Korthuis, logopediste, en Elly Spoelder, gedragswetenschapper. Het is een innovatief instrument, cruciaal voor mensen met een communicatieprobleem. Volgens de jury maakt de inzending écht ‘het verschil’. https://www.youtube.com/watch?v=c8TC1ce-HgA
 De Noorderbrug krijgt voor haar inzending een Eervolle Vermelding. De uitreiking van de eerste Stimuleringsprijs was voorafgaand aan de NPGZ-lezing op 3 juni 2016. Hieronder de foto met de winnaars, de voorzitter van de jury, leden van het Cosis Expertisecentrum en de bestuurders van De Zijlen, De Noorderbrug en Cosis.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de documenten hiernaast in het paarse kader.
 

NPGZ-Lezingen

Het NPGZ initieert en organiseert vanaf 2012 voor genodigden een jaarlijkse lezing over een actueel thema door een gerenomeerde  spreker. Om een verbinding te leggen met verrassing en creativiteit is gekozen voor locaties als het Groninger en Drents Museum.
        

NPGZ-lezing 2018

De zesde NPGZ-lezing vond plaats op 20 juni in het Karmelklooster in Drachten. De lezing werd verzorgd door Prof. Dr. Petri Embregts, met de titel 'Zien, bewogen worden, in beweging komen';  wat betekent menslievende professionalisering in de huidigde tijd voor cliënten, cliëntsysteem, zorgorganisaties en wetenschap?

Zien, bewogen worden in beweging komen was ook de titel van haar inaugurele rede in 2011 bij het aanvaarden van het ambt als bijzonder hoogleraar bij de leerstoel 'Mensen met een verstandelijke beperking; psychopathologie en behandeling en bijzonder hoogleraar bij de beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog aan de universiteit van Tilburg.

De context van de hulpverlening aan kwetsbare mensen verandert, zo ook de rolopvatting van de hulpverlener. Om deze veranderde hulpverlening goed te analyseren en de kwaliteit van zorg te optimaliseren, zou minder aandacht besteed moeten worden aan de beheersbaarheid en meer aan het hulpverleningsproces stelt Petri Embregts. De kwaliteit van zorg wordt volgens Embregts voor een groot deel bepaald door een betekenisvolle, goede relatie tussen de hulpbehoevende en de hulpverlener. Een goede hulpverlener is niet iemand die louter vaktechnische kwaliteiten laat zien, maar iemand die ook zijn persoonlijke kwaliteiten kan inzetten. Het zijn vooral houding en persoonskenmerken die van invloed zijn op contact maken, afstemmen op de hulpvrager, een betrekking of relatie aangaan en deze onderhouden. De hulpverlener zal van alle competentiegebieden gebruik moeten maken om uit te groeien tot een bekwaam en betrokken hulpverlener, aldus Embregts.

Door middel van haar werk slaat Embregts een brug tussen onderzoek, praktijk en opleiden op het gebied van hulpverlening aan kwetsbare mensen.

Zie hier de powerpoint 

NPGZ-lezing 2017

Prof.dr. J. (John) Goedee, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, leerstoel Complexe Samenwerkingsprocessen (culturele veerkracht en betekenisverlening) was dit jaar gevraagd de lezing te verzorgen. Hij hield een aansprekend betoog met als titel 'Samenwerken; zijn wij er klaar voor?' Ondertitel 'Welke kwaliteitsmeetlat hanteren bestuurders bij complexe (keten)zorg in gezinnen? Medewerkers van sociale teams en zorgorganisaties werken in de dagelijkse praktijk met complexe gezinssituaties. Hoe helder is het voor hen waar de grenzen liggen bij hun bestuurders? Hoe kunnen bestuurders invloed uitoefenen op de veiligheid van medewerkers en clienten? Hoe komt hun referentiekader tot stand? Professor John Goedee heeft, op basis van jarenlang onderzoek, een conceptueel model ontwikkeld voor het inrichten, monitoren en besturen van complexe (multidisciplinaire) samenwerking. Dit model heeft hij in diverse projecten op het snijvlak van zorg en veiligheid (o.a. huiselijk geweld, personen met verward gedrag en veelplegers) in de praktijk gevalideerd. Tijdens de lezing gaf John Goedee praktische handvatten aan de hand van enkele voorbeelden. Hierbij start hij vanuit de analyse van de huidige situatie, waarna hij methodisch toewerkt naar een gezamenlijke aanpak (beoogde situatie). John ging specifiek in op de sturingsmechanismen welke bestuurders kunnen toepassen om de uitkomsten positief te beinvloeden. Tenminste, zo betoogt hij, als ze daar klaar voor zijn!  

NPGZ-lezing 2016

Thema van deze bijeenkomst, gehouden op 3 juni, stond in het teken van de ratificering in het voorjaar van 2016 door Nederland van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Spreker was de heer Otwin van Dijk, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, die zich in hoge mate heeft ingespannen de ratificering door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. De focus lag op de implicatie en implementatie van de ratificering: hoe verder? De heer van Dijk heeft langs een aantal ontwikkellijnen voor o.a. de (gemeentelijke) overheid, ondernemers, de zorg en de samenleving het effect en de implementatie toegelicht samen met een afvaardiging vanuit de actiegroep 'Wij staan op!'.

NPGZ-lezing 2015

In dit jaar heeft de heer Laurens Waling MSc op 24 juni de NPGZ-lezing verzorgd. Laurens Waling is een sociaal ondernemende innovator. Hij is continu bezig met radicale innovatie van de zorg en het sociaal domein, gebruikmakend van de innovatieve mogelijkheden van technologie en van nieuw organiseren. Centraal hierbij staat zeggenschap/regie voor het individu. Als trendwatcher adviseert hij zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en landelijke organisaties over ‘Zorg en gezondheid 3.0’. En als ondernemer ontwikkelt hij platforms en nieuwe concepten om de online regie van o.a. ‘clouderen’ (ouderen die zelf de regie nemen over hun zorgproces via de cloud) mogelijk te maken. Zie ook het document 'Part-up bij NPGZ' hiernaast. 

NPGZ-lezing 2014

Op 25 juni 2014 heeft mevrouw dr. Femmianne Bredewold de lezing verzorgd en wel over het onderwerp van haar proefschrift 'Lof der oppervlakkigheid' waarop zij dat jaar was gepromoveerd. Mevrouw Bredewold heeft onderzoek gedaan naar het contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners. Zij is verbonden aan het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. 
De lezing voor genodigden vond plaats in het Groninger Museum. Zie voor meer informatie over het programma de uitnodiging in het documentbutton hiernaast.

NPGZ-lezing 2013

Voor de tweede NPGZ-lezing op 5 juni 2013 werd prof. dr. Harry Kunneman, hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht uitgenodigd. De titel van zijn lezing is 'HOGE GRONDEN & moerassige laaglanden in de Gehandicaptenzorg. Locatie: Groninger Museum, Museumplein 1, 9711 ME  Groningen. 
In deze tweede PGZG-lezing werd een route geschetst voor het ontwikkelen van nieuwe beddingen (en een nieuwe naam) voor de ‘gehandicaptenzorg’. Deze gedachte werd uitgewerkt aan de hand van het idee van ‘professional societies’ als verbindende overgangsgebieden tussen de civil society aan de ene kant en de professionele organisaties en bestuurlijke arrangementen van de ‘gehandicaptenzorg’ aan de andere kant.

NPGZ-lezing 2012

Op 11 juli 2012  werd de spits afgebeten door prof. dr. Marian A. Verkerk, filosofe, ethica en hoogleraar zorgethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Titel van haar presentatie 'Thuis, een kritische waarde in de zorg'. Klik voor de Powerpoint Presentatie op de documentbutton hiernaast.

Presentaties

Op 8 november 2012 vond de presentatie plaats van het boek 'Aangeboren en aangeleerd' van Henri Holthinrichs. In dit boek wordt beschreven hoe kinderen met een ontwikkelingsachterstand een tweede kans krijgen om de eerste fasen van hun ontwikkeling opnieuw te doorlopen. Met deskundige ondersteuning kunnen ouders/begeleiders de nodige vaardigheden leren om in te spelen op de speciale behoeften van hun kind. Het boek maakt deel uit van het scholingsprogramma voor gezinsbegeleiders in de zorg binnen het IDZO-ketenzorgproject.

 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN