Over het NPGZ

Wie zijn wij?

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg is een plaats van overleg tussen zorgaanbieders en clientondersteuningsorganisaties binnen de gehandicaptenzorg in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De deelnemers aan het platform bieden elk vanuit de eigen kleur en expertise zorg, ondersteuning en diensten op het brede terrein van opvoeding, wonen, werken, dagbesteding, behandeling en vrijetijdsbesteding aan mensen met een beperking. Het Platform is in 2004 opgericht onder de naam Platform Gehandicaptenzorg Groningen (PGZG).

Wat is onze visie?

Zorgaanbieders die in de drie noordelijke provincies gehandicaptenzorg bieden voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking. Zij dragen zorg voor een goede aansluiting tussen zorgvraag en zorgaanbod. De leden van het platform leveren een bijdrage aan ondersteuning bij het vervullen van de gewenste rollen in de samenleving van mensen met een beperking. Ze stellen de zorgvrager centraal en willen - ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid -  samenwerken aan de uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Waarom een platform? 

De aangesloten zorgaanbieders vormen een netwerk omdat ze de overtuiging delen dat overleg en goede collegiale verhoudingen aanzetten tot creatieve processen die de gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarmee de zorg dienen. Ook menen ze dat onderlinge bekendheid, binding en toegankelijkheid van zorgorganisaties een positief effect zal hebben op de aansluiting tussen vraag en aanbod, samenwerking in netwerkrelaties, ketenzorg en op de maatschappelijke omgeving. 

Wat is onze missie?

1. Een bestuurlijk overleg op strategisch niveau, organisatie-overstijgend, dat een goed antwoord op vraagstukken in de zorg in het noorden wil bieden.
2. Het bevorderen van kennisdeling en innovatie.
3. Het formuleren van gezamenlijke standpunten over maatschappelijke ontwikkelingen die de zorg raken en het effectief uitdragen van deze standpunten naar clienten/doelgroepen, naar het onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke- alsmede overheidsorganisaties.

Het doel wil ze bereiken door uitwisseling binnen een platform van aanbieders van zorg voor mensen met een beperking en handicap. Tevens het bevorderen van overleg en ook samenwerking tussen zorgaanbieders, overleg met relevante externe partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en het zorgdragen voor goede onderlinge collegiale verhoudingen. Deelnemers aan dit overleg zijn in de regel bestuurders of regiodirecteuren van grote landelijk werkende organisaties. Bij specifieke thema's worden soms ook andere collega's uit de deelnemende organisaties uitgenodigd.
Het NPGZ organiseert jaarlijks een lezing voor lid-instellingen en samenwerkingspartners over een actueel thema. Ook wordt sinds 2016 een stimuleringsprijs voor een innovatie aan een lid-organisatie uitgereikt.
 

Voorzieningen in de provincie

De aangesloten zorgaanbieders werken verspreid over de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Een aantal landelijke organisaties ook daarbuiten. De zorg richt zich op de vraag en is daarom veelal flexibel. De ondersteuning varieert van 24-uurszorg binnen een voorziening tot ambulante begeleiding van enkele uren per week of per maand in de eigen woonomgeving. Verder wordt extramurale behandeling (individueel en groepsgericht), thuiszorg, logeren, respijtzorg, opvoedingsondersteuning, begeleid werken, dagbesteding en dagopvang geleverd. Raadpleeg de websites van de aangesloten leden voor meer specifieke informatie over locaties, plaatsen e.d. Uitgangspunt is het bevorderen en versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van mensen met een beperking.

Van PGZG naar NPGZ 

In april 2014 hebben een aantal Drentse zorgaanbieders zich bij het toenmalige Platform Gehandicaptenzorg Groningen (PGZG) aangesloten. Na ondertekening van het convenant is het PGZG in juli van dat jaar doorgegaan onder de naam NPGZ. De samenwerking tussen de leden onderling en met andere partners daarbuiten had en heeft succesvolle resultaten opgeleverd. Zo is mede op initiatief van het NPGZ een Meldpunt en Consultatieteam Seksueel Misbruik voor mensen met een verstandelijke beperking opgericht onder de naam CSM. Ook de samenwerking rond de opvang van jongeren met een licht verstandelijke beperking is stevig neergezet in de provincie Groningen ter voorkoming dat zij tussen wal en schip terechtkomen. Zie het ketenzorgproject LVG . Hetzelfde geldt voor het initiatief om te komen tot een Autisme Netwerk in de provincie Groningen. 

Vacatures

Voor informatie over openstaande vacatures bij leden van het platform verwijzen wij u naar de websites van de aangesloten organisaties.
 
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN