Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg en gemeenten

Overleg- en gesprekspartner voor gemeenten
bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor inwoners met een beperking

Gesprekspartner voor gemeenten

In de afgelopen jaren zijn drie nieuwe wetten aangenomen die te maken hebben met de decentralisatie van taken van het Rijk naar gemeenten. Het betreft de overheveling van een deel uit de oude AWBZ naar de Wmo, de invoering van de Participatiewet en de decentralisatie van de Jeugdzorg. Gemeenten hebben hiermee een integrale verantwoordelijkheid voor de begeleiding en zorg van de doelgroepen van deze wetten; veelal mensen met een beperking.

Gemeenten hebben hiermee een omvangrijke opgave. Om aan de nieuwe verantwoordelijkheden in de praktijk gestalte te kunnen geven, is - onder meer - veel kennis vereist: over mensen met beperkingen, de begeleidingsmogelijkheden en de aanbieders ter zake. Kennis die vanouds bij gemeenten niet aanwezig was.

Doel NPGZ

Het NPGZ is opgericht in 2004. In de eerste jaren lag het accent op onderling overleg en afstemming, met als doel mensen met een beperking, eerst in de provincie Groningen, daarna in de provincie Drenthe en sinds 2018 ook in Friesland, zo goed mogelijk te bedienen door elkaar als organisaties te kennen en waar nodig in de ketenzorg en dienstverlening op elkaar aan te sluiten.

Nu de verantwoordelijkheid voor extramurale begeleiding en zorg voor mensen met een beperking voor een belangrijk deel bij gemeenten komt te liggen, verlegt het NPGZ de focus nadrukkelijk ook naar organisaties buiten het Platform. Nog steeds met hetzelfde doel: om in gezamenlijkheid te komen tot adequate dienstverlening aan burgers met een beperking.

Doelgroep: mensen met een beperking

Mensen met een beperking zijn burgers van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of psychische beperking. Bij veel van deze mensen is sprake van een combinatie.

De zorg voor mensen met een beperking varieert van 24-uurszorg binnen een zorginstelling tot ambulante begeleiding van enkele uren per week in de eigen woonomgeving, extramurale behandeling (individueel en groepsgericht), thuiszorg, logeren, respijtzorg, opvoedingsondersteuning, begeleid werken, dagbesteding en dagopvang.

De zorg- en ondersteuningsvragen zijn persoonlijk en divers. Bij extramurale cliënten gaat het vaak om een combinatie van onderzoek, ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging. Zowel thuis, op het werk als in de vrije tijd. Belangrijk om zich te realiseren is dat het nagenoeg altijd gaat om mensen met een blijvende beperking, die hun hele leven lang begeleiding nodig hebben. De familie en het sociale netwerk maken daarom nagenoeg altijd deel uit van de dienstverlening.

Visie: meedoen in de samenleving

De leden van het NPGZ onderschrijven het VN-verdrag van de rechten van mensen met een beperking dat er vanuit gaat dat mensen met een beperking net als andere burgers onderdeel uitmaken van de samenleving. Wezenlijk voor mensen met een beperking is dat ze er niet in slagen om (geheel) op eigen kracht actief in de samenleving mee te doen. Met doelgerichte ondersteuning en/of in aangepaste omstandigheden lukt het vaak wel en kan ieder naar vermogen iets voor anderen betekenen. De uitgangspunten van het NPGZ sluiten aan bij de centrale gedachten in de Wmo: ‘zelf doen waar kan en ondersteunen waar nodig’.

Samenwerken voor kwetsbare burgers

Gemeenten en instellingen staan in de kern voor dezelfde opgave: binnen de kaders van de Wmo een sluitend, effectief en betaalbaar ondersteuningsaanbod te ontwikkelen voor mensen met een beperking.

De partners in het NPGZ streven naar samenwerking met gemeenten. Met als belangrijkste doel om gezamenlijk met gemeenten antwoorden te vinden op de opgaven waarvoor we staan:
  • een sluitend en betaalbaar ondersteuningsaanbod voor mensen met een beperking
  • gericht op duurzame maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers met ondersteuning op verschillende niveaus - in eigen sociale kring, van vrijwilligers en professionals - weloverwogen in balans
  • kosten efficiënt en voorkomen van terugval op duurdere (intramurale – of crisis) zorg

Wat heeft het NPGZ concreet te bieden?

Het NPGZ kan meedenken met Groningse, Drentse en Friese gemeenten over de praktische invulling van Jeugd,  WMO en Participatiewet voor kwetsbare burgers. Bijvoorbeeld over:
  • Kennisdeling en deskundigheidsontwikkeling van Wmo-consulenten en/of generalistische teams;
  • Indicatiestelling, begeleidingsplannen, case-management, coördinatie en evaluatie;
  • Wat kan in de eigen gemeente, wat kan beter samen met anderen;
  • Samenwerken met eerste lijn, algemene en specifieke organisaties binnen zorg & welzijn en met bedrijven (maatschappelijk verantwoord ondernemen);
  • Bundeling van doelgroepen en zorgaanbod;
  • Mogelijke nieuwe vormen van ondersteuning en samenwerkingsconstructies.

Het NPGZ staat open voor gemeenschappelijk overleg met gemeenten en wil voor hen gesprekspartner zijn. De leden zijn individueel verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van hun organisatiedoelen.
 
Meer informatie:
Onder de naam 'Zorgen voor Morgen' heeft de gemeente Groningen samen met een aantal partners uit het veld een traject ingezet om de verwachte vraag naar en het bestaande aanbod van wonen, zorg- en welzijnsproducten voor ouderen en mensen met een handicap bij elkaar te brengen.
ZOEKEN
Home | Publicaties | Activiteiten | Links | Contactgegevens
Welkom bij PGZN